Kategórie

Domov

Ľavý banner


I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky riešia obchodné vzťahy medzi

predávajúcim:

KM Slovakia, s.r.o.

Štefánikova 4082

085 01 Bardejov

IČO: 36496545

DIČ: 2021863030

IČ DPH: SK2021863030

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel SRO, vložka č. 15252/P

Spoločnosť je prevádzkovateľom internetových stránok www.svietidla-km.sk

a

kupujúcim

uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného na www.svietidla-km.sk

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala na základe ponuky elektronického obchodu, predávajúcemu elektronickú objednávku.

3. Spotrebiteľ sa rozumie kupujúci, ktorý tovar nekupuje v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.

5. Tovarom sa rozumejú produkty a služby, ktoré ponúka KM Slovakia, s.r.o. prostredníctvom elektronického obchodu.


II. Objednávka

1. Elektronickou objednávkou sa rozumie kupujúcim odoslaný mail, alebo elektronický formulár spracovaný systémom elektronického obchodu, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru vč. ceny za tento tovar a dopravu. 

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, formulárom elektronického obchodu požadovaných údajov a náležitostí. 

3.Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za záväzné. 

4.Predávajúci môže v prípade objednávky niektorých špecifických položiek z ponuky elektronického obchodu, vyžiadať od kupujúceho finančnú zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru. 

5. Kupujúci má právo stornovať objednávku, a to v deň vystavenia objednávky a v prípade, že tovar  ešte nebol predávajúcim fakturovaný a expedovaný. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo e-mailom. 

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru a tlačových chýb až do záväzného potvrdenia objednávky.

7. Predávajúci môže stornovať objednávku, ak tovar už nie je možné z nejakých dôvodov dodať, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že takáto situácia nastane predávajúci bude kontaktovať kupujúceho, aby sa dohodlina ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet v lehote do 5-tich kalendárnych dní  pokiaľ nedôjde k inej dohode. 

III. Dodacie podmienky

1. Tovar môže byť doručený kupujúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

     - osobný odber na prevádzke predávajúceho  v Bardejove, ul. Štefánikova 4082

     - kuriérom na dodaciu adresu

2. Dodacia adresa sa rozumie adresa kupujúceho uvedená vo formulári elektronického obchodu, ako adresa pre doručenie tovaru. 

3. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu. 

4. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. 

5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, skladové zásoby a dodacie lehoty sú uvedené v elektronickom obchode predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok a stav skladových zásob majú orientačný charakter. 

6. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto skutočnosti v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru.

7.Pri preberaní zásielky kupujúci skontroluje, či balík nie je viditeľne poškodený. Ak je balík poškodenýs kuriérom spíše škodový zápis. Ak je zjavné, že aj tovar vo vnútri balíka je poškodený, zásielku nepreberá. Objednaný tovar predávajúci pošle kupujúcemu automatický ešte raz.

8. Po doručení zásielky si kupujúci skontroluje dodaný tovar, či nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Doručenie poškodeného tovaru, prípadné rozdiely v množstve kupujúci musí reklamovať do 24 hodín od doručenia zásielky, zaslaním informácie mailom na adresu svietidla@svietidla-km.sk  , následne predávajúci bude kupujúceho informovať o ďalšom postupe. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. 

9.Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. 


IV. Kúpna cena, platby

1. Kúpna cena sa skladá z ceny za tovar a ceny za dopravu.

2. Ceny za tovar sú uvedené v elektronickom obchode na stránkach www.svietidla-km.sk. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

3. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu záleží na spôsobe doručenia tovaru kupujúcemu a je rátaná podľa nasledujúcej tabuľky.

Spôsob dopravy Hodnota objednávky Cena dopravy

Osobný odber  - zdarma

Doprava kuriérom   do 40,- € 3,90 €

Doprava kuriérom nad 40,- € zdarma

Tovar si môže kupujúci vyzdvihnúť osobne na prevádzke predávajúceho v Bardejove, ul. Štefánikova 4082.

4.Kupujúci môže vykonať platbu nasledujúcim spôsobov:

1.Dobierka - kupujúci platí pri prevzatí tovaru vodičovi prepravnej spoločnosti, ktorý mu vystaví 

doklad o zaplatení.

2. Prevodom kupujúci platí prevodným príkazom, na základe vystavenej faktúry, alebo predfaktúry. Pri úhrade musí uviesť správny variabilný symbol. Tovar bude odoslaný po pripísaní fakturovanej sumy na účet predávajúceho.

Číslo účtu: 2563384553/0200  (VÚB - Všeobecná úverová banka)

IBAN: SK57 0200 0000 0025 6338 4553

Variabilný symbol: číslo faktúry

3. V hotovosti  - kupujúci platí v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na prevádzke predávajúceho v Bardejove, ul. Štefánikova 4082. 


V. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa  (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ, právo od zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. 

2. Ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku  (zákon č. 102/2014 Z. z.) sa nevzťahujú na predaj uskutočnený na predajnom mieste predávajúceho, ktoré sa riadi ustanoveniami občianskeho zákonníka.

3. Ak kupujúci chce využiť právo na vrátenie tovaru, musí predávajúcemu vrátiť  tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale výrobcu. K uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť originál dokladu o kúpe.

4. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci – spotrebiteľ.

5.Vrátenie tovaru formou dobierky nie je možné, zásielka bude v takomto prípade kuriérom vrátená kupujúcemu.

6.Predávajúci nezodpovedá za mechanické poškodenia výrobku spôsobené spätnou prepravou tovaru.

7. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol predaj realizovaný na diaľku, nie na odbernom mieste a teda sa naň vzťahujú ustanovenia zákona č. 102/2014 a bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný spolu s dokladom o kúpe, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, a to prevodom na účet kupujúceho. 

8. Kupujúci nemá nárok na vrátenie účtovaných nákladov za prepravu. 

9. Pokiaľ bude vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

10. Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
-  predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
- tovar, ktorý bol zhotovený na mieru, špeciálne podľa požiadaviek spotrebiteľa

11. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

12. Ak kupujúci tovar nakupuje v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, teda nie je spotrebiteľ, nevzťahuje sa na neho Občiansky zákonník, ale Obchodný zákonník, v ktorom právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu neexistuje.

VI. Záruka a reklamácie

1. Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), alebo ak nie je zhora ohraničená dátumom spotreby - životnosti tovaru. 

2. Záručná doba začína plynúť v momente prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu vybavovania reklamácie.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

4. Pre vybavenie reklamácie je potrebné doručiť reklamovaný tovar s dokladom o nákupe a popisom závady na adresu prevádzky predávajúceho: 

KM Slovakia, s.r.o. 

Štefánikova 4082

085 01 Bardejov

5. Reklamácia bude vybavená v lehote do 30 dní, opravou chybnej časti výrobku. Ak oprava nie je možná, bude reklamácia vybavená výmenou za nový výrobok. Ak reklamáciu nie je možné z nejakého dôvodu vybaviť budú kupujúcemu vrátené peniaze, prípadne mu bude ponúknutá adekvátna náhrada.Reklamácie sa obvykle vybavujú bez zbytočného odkladu - obratom.

6. Zasielanie reklamovaného tovaru kupujúcim predávajúcemu formou dobierky nie je možné, zásielka bude v takomto prípade kuriérom vrátená kupujúcemu.

7. Záruka sa nevzťahuje 

    -na mechanické poškodenia výrobku spôsobené zákazníkom alebo spätnou prepravou tovaru

   - na reklamácie spôsobené neodbornou montážou, neodborným uvedením tovaru do prevádzky, ako aj pri neodbornej manipulácii s tovarom a na reklamácie zavinené kupujúcim v dôsledku používania tovaru v rozpore s návodom na použitie

  - na štartovací balíček svetelných zdrojov, ktoré sú balené ako súčasť niektorých svietidiel. Tieto svetelné zdroje nie sú obsiahnuté v cene a predávajúci na ne neposkytuje záruku.

  - poškodenia výrobku spôsobené živelnou pohromou.

VII. Ochrana súkromia

1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje pre plnenie záväzkov, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho súvisiacej s plnením záväzkov voči kupujúcemu. 


VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. 

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za stratený zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka resp. príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.