Kategórie

Domov

Ľavý banner

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Spoločnosť KM Slovakia s.r.o. IČO 36 496 545 so sídlom Štefánikova 4082 , 085 01 Bardejov, Slovenská republika (ďalej taktiež aj ako „spoločnosť KM Slovakia s.r.o.) vás uisťuje o dôvernom a bezpečnom zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi ako používateľov.

V rámci tohto vyhlásenia o spracovaní a ochrany osobných údajov vás chceme informovať o tom, aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Vaše osobné údaje sú v spoločnosti KM Slovakia s.r.o. zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie GDPR")
  • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Informácie v súlade s článkom 13 GDPR

Prevádzkovateľ osobných údajov:

KM Slovakia s.r.o., IČO 36 496 545, so sídlom Štefánikova 4082, 085 01 Bardejov , Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vl.č.15252/P, ktorá ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na

tel.čísle:  +421 908 040 455 alebo na e-maile: svietidla@svietidla-km.sk

V rámci vašej návštevy našej internetovej stránky a využitia kontaktného formulára od vás budú získané tieto osobné údaje:

Registrácia pre E-shop

V prípade, ak sa rozhodnete vytvoriť používateľský účet  v našom e-shope,

Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, fakturačná adresa (ak sú odlišné od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,

  • informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili),
  • Vaše prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo)

 

Nákup prostredníctvom E-shopu

V našom E-shope môžete nakupovať aj bez registrácie, avšak Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli doručiť tovar, ktorý si vyberiete a kúpite.

  • Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa fakturačná adresa (ak sú odlišné od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,
  • informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili)

 

Registrácia pre odber newslettra

Na základe Vašej požiadavky a súhlasu Vás môžeme informovať o ponuke svojich tovarov, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach aj bez toho, aby ste sa predtým registrovali v našom E-shope alebo kúpili akýkoľvek tovar.

  • Vaša e-mailová adresa

Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naša webová stránka  využíva technológiu cookies. Cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť odosielané do zákazníckeho  zariadenia a z prehliadača zákazníckeho  zariadenia návštevníka do zariadenia. KM Slovakia. Údaje  ukladané v cookies sú využívané  výhradne pre účel spoľahlivého fungovania web stránky, pri spracovaní súborov cookies postupuje  podľa nariadenia a v súlade s príslušných právnych predpismi  Slovenskej republiky a Európskej únie.

 

Účely, na ktoré sú osobné údaje spracovávané:

 

Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme Vám sprístupnili tovary, ktoré ponúkame, ako je využívanie e-shopu ako registrovaný, či neregistrovaný zákazník, Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane spracúvania Vašich platieb za tovar a prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, doručiť Vám tovar, ktorý si objednáte. 

Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás v súvislosti s Vašou registráciou alebo Vašimi nákupmi prostredníctvom E-shopu mohli informovať o ponuke našich tovarov, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach prostredníctvom newslettra našej spoločnosti zasielaného e-mailom s ponukou našich tovarov. Vaše údaje používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, napríklad údaje o Vašej nákupnej histórii a tovaroch, ktoré ste u nás kúpili využívame na to, aby sme Vám vedeli odporučiť iné tovary, ktoré by Vás mohli zaujímať a aby sme Vám na našej webstránke zobrazovali obsah, ktorý je pre Vás relevantný.

Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Bez toho, aby ste sa registrovali v našom e - shope, alebo kúpili akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach.

Právny základ spracovania:

a)     článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený zaškrtnutím políčka pri tlačidle Odoslať.

b)     článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR pri nákupe tovaru alebo služby .

c)     článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa v prípade zasielania ponúk, zliav a akcií bývalým alebo súčasným zákazníkom.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Zamestnanci spoločnosti KM Slovakia s.r.o. poverení kontaktovať a zodpovedať požadované otázky dotknutej osoby pomocou kontaktného formulára alebo priamo osobne na kamennej predajni.

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

·         echnologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry)

·         poskytovanie služieb webhostingu,

·         poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou webstránok,

·         spracovanie platieb v našej predajni alebo v rámci E - shopu,

·         doručovateľské a kuriérske služby, vrátane služieb vyzdvihnutia zásielok na výdajných miestach,

·         spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a v našom mene rozosielajú elektronickú komunikáciu vrátane newslettrov našej spoločnosti,

·         služby zisťovania spokojnosti zákazníkov,

·         služby vedenia účtovníctva,

·         služby súvisiace s vymáhaním pohľadávok,

·         právne služby,

Niektoré Vaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

Poskytnutie osobných údajov:

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodnej alebo inej činnosti (napríklad uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom E-shopu). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám dodali tovar, ktorý ponúkame. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich spracovávania, najneskôr v lehote 60 dní, prípadne do zrušenia udelenia súhlasu.

 Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje si uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našich alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou, ktorú poskytujeme na naše tovary, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

Akýkoľvek svoj súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať a to tak, že nám napíšete email na adresu svietidla@svietidla-km.sk a uvediete, v akom rozsahu svoj súhlas odvolávate.

Práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako dotknutá osoba svoje práva: prístup k vaším osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, poprípade obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov.

Právo na prístup k údajom: mate právo vedieť, či a aké vaše osobné údaje spracúvame. Pokiaľ to tak je, môžete požiadať o prístup k týmto údajom, my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Právo na opravu: mate právo, aby vaše osobne údaje, ktoré spracúvame boli správne, úplne a aktuálne. Pokiaľ spracúvame nesprávne osobne údaje o vás, môžete nás požiadať o ich opravu.

Právo na vymazanie (zabudnutie): mate právo, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame boli v niektorých prípadoch vymazané. Údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ sú splnené niektoré z nasledujúcich okolností:

·         spracúvanie už nie je potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali,

·         odvolaním súhlasu na spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu, ktorým ste nám už v minulosti udelili,

·         osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

Pokiaľ však spracúvame tie isté osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je váš súhlas, máme právo ich naďalej spracúvať na tomto právnom základe.

Právo namietať: mate právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Právo na obmedzenie spracúvania: môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje nepresne, domnievate sa, že spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste ako dotknutá osoba vzniesli námietku voči spracúvaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody ako prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov: môžete využiť právo vziať alebo preniesť vaše osobné údaje k niekomu inému. Budeme postupovať ako pri využití práva na prístup k údajom. Informácie získate v elektronickej podobe, ktoré si môžete preniesť k inému prevádzkovateľovi.

Právo odvolať súhlas: ak sa spracovanie osobných údajov riadi výhradne článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, tzn. že ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ste oprávnení svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Právo na odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo využitie iného práva v súvislosti s ochranou  osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť e-mailom zaslaným na adresu  alebo bežnou poštou na adresu: KM Slovakia s.r.o., Štefánikova 4082, 085 01 Bardejov , Slovenská republika.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: ak sa domnievate, že ste priamo dotknutý na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi, máte právo ako dotknutá osoba podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán. V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Prípadne sa tiež môžete spojiť s niektorým dozorným orgánom v rámci EÚ.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

Pokiaľ ide o vyhodnocovanie osobných údajov o vašej osobe, nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.